2012 Honda Civic LX sedan
44,000低里程
VIN: 2HGFB2F51CH594666
自用车,没有事故,车况很好。
报价: $8700
email: brilliant_hui@yahoo.com